خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
رضائي نيا
حقوق
مقالات حقوقی
انتخابات کانون وکلا، فرصتي براي شناخت چالش ها و فرصت ها


کانون وکلا يکي از اساسي ترين ارکان نظام مردم سالار ديني محسوب مي شود. در جنب قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه، کانون وکلا با استقلال قانون مدارانه خويش مي درخشد.

 درخشش اين گوهر، مويد سلامت قواي سه گانه ديگر از سوي ملت است. اين نهاد جهاني، نه تنها به ملت ايران که به تمامي کشورهاي جهان تعلق دارد. مزاج اين نهاد سترگ، صداقت است و وظيفه اش حفاظت از چهره گلگون ولي روحبخش عدالت. هرکجا حزني به هم رسد، مظلومي را مي بيني که راه تظلم خواهي به سوي اين خانه مفتوح الباب را در پيش گرفته است.

پاسداري از تلألو اين گوهر ظريف، امري است خطير ولي ارزشمند که بر همه وکلا واجب است عينا که به کفايت، کار بر نيايد. کانون وکلا داراي شوون مختلفي است که در بعضي، داراي استقلال کامل و در برخي داراي استقلال نسبي است و در بعضي از موارد نه تنها از استقلال تام که از استقلال نسبي نيز برخوردار نيست.

درباره شووني که کانون داراي استقلال تام است مي توان از شأن اداري مالي و نيز شان حرفه يي و معاضدتي کانون نام برد و درباره شووني که کانون از استقلال نسبي برخوردار است مي توان از شأن قضايي کانون سخن گفت، تاييد صلاحيت کانديداهاي هيات مديره کانون نيز از شؤوني است که اساسا متعلق به قوه قضاييه بوده و کانون وکلا در آن سهمي ندارد. اينکه کانون در کدام شوون داراي تماميت در استقلال است و در کدام موارد، داراي نسبيت در استقلال را مي توان با دقت در قوانين موضوعه و آيين نامه هاي مربوطه، اين موضوع را جست و يافت.

به طورمثال، صدور پروانه کارآموزي يا وکالت پس از انجام استعلامات مختلف علمي و اطلاعاتي از شوون استقلالي کانون است. بديهي است که کانون وکلا همچون ساير نظامات و اشخاص اصرار دارد تا جايي که در توان دارد شوون استقلالي خويش، اعم از تام يا نسبي را افزايش دهد، به طوري که مي توان گفت در هرموردي که کانون با افزايش شوون استقلالي روبه رو شود، اقبال و در مواردي که با کاهش شوون استقلالي روبه رو شود، مقاومت و ادبار را به نمايش خواهد گذارد. تبصره 3 ذيل ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1370 استقلال حرفه يي وکيل را ضمانت کرده و براي وکيل در موضع دفاع، احترام وتامينات شاغلان شغل قضا را در نظر گرفته و طي ماده 20 لايحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 اين ضمانت را تقويت کرده و مجازات توهين نسبت به وکيل دادگستري در حين انجام وظيفه وکالتي را 15 روز الي سه ماه حبس تاديبي قرار داده است.

نکته ديگر که از شوون کانون وکلاست آسيب شناسي حرفه وکالت است. اين امر، امري است ضروري وليکن متاسفانه مغفول عنه مانده است. آسيب هاي اين حرفه حساس، از چهار منظر قابل مداقه و بررسي است: سرفصل آسيب ها و راهکارهاي رهايي از آنها به شرح ذيل است: اول آسيب هايي که وکيل ممکن است شخصا به خود وارد آورد ثانيا آسيب هايي که کانون وکلا و به تبع آن وکلا را تهديد مي کند ثالثا آسيب هايي که از ناحيه اطراف دعوي ممکن است به وکلا وارد آيد رابعا آسيب هايي که ممکن است ناخواسته از ناحيه بعضي افراد در بعضي مراجع قضايي به وکلا وارد شود. درباره آسيب هاي چهارگانه فوق، کانون وکلا ابتدا بايد آسيب ها را شناسايي و سپس اطلاع رساني و سپس موظف است کوشش کند آسيب هاي مزبور را به حداقل بلکه به صفر برساند. اين شأن از شوون حمايتي کانون وکلا از اعضاي خويش است و استمرار و تداوم آن برابر تداوم سلامت رواني وکلاست.

از ديگر شوون کانون وکلا، شأن اطلاع رساني کانون وکلاست که در اين راستا تصويب انتشار روزنامه يي به نام کانون وکلا مي تواند از مصوبات اطلاعاتي وزين کانون محسوب شود. شان ديگر کانون وکلا، حمايت مالي از وکلاي جوان يا وکلاي کم توان است. کانون وکلا درباره اين گونه اعضا علاوه بر رفق و مدارا در وصول مطالبات خود، موظف به تامين موقت مالي آنان تا رفع مشکل خواهد بود چرا که وکالت داراي آنچنان شأني است که وکلا و کارآموزان نمي توانند به شغل ديگري که منافي با حيثيت و شوون وکالت است اشتغال ورزند. از ديگر فاکتورهاي حمايتي کانون وکلا مي توان از حمايت علمي استشاره يي نام برد به اين معنا که اعضا با نخستين ارتباط و تماس با کانون وکلا بتوانند از تخصص همکاران خويش در موضوعات خاص بهره ببرند. از ديگر شوون کانون وکلا مي توان از شأن ارتقايي کانون نام برد.

ارتقاي علمي وکلا و تخصصي کردن حرفه وکالت امروزه جزو مطالبات بخش وسيعي از جامعه وکالت بلکه بزرگان از آنان است. روشن کردن اذهان عمومي به لزوم استفاده از وکيل، در موارد حساس، جزو شوون ديگر کانون وکلاست. تفهيم نکاتي از اين قبيل که متهم مي تواند تا ورود وکيل مورد قبول خويش در پرونده از هرگونه اظهارخودداري کند چرا که مراجع قضايي چه در محاکمه و چه در استنطاق مکلفند قبل از اخذ اظهار و اقرار، بدوا فرصت استفاده از وکيل را براي متهم فراهم آورند و در اين راستا مي توان از سازمان صداوسيما بهره بسيار برد. از سويي ديگر، درباره دعاوي حقوقي يا کيفري که با گذشت شاکي خصوصي، تعقيب متوقف مي شود، تحريض وکلاي دوطرف، به تلاش در جهت ايجاد صلح بين طرفين دعوي قبل از مراجعه به مراجع قضايي، از ديگر شوون اين نهاد است. شوون کانون وکلا بسيار متنوع و متکثر است به طوري که نمي توان در اين وجيزه به همه آنان پرداخت يا حتي اشاره کرد. توليت و سرپرستي اين شوون به نمايندگي از وکلا با هيات مديره کانون وکلاست. کليه چالش هاي کانون وکلا با به کارگيري شأن مقتضي آن، قابل رفع و فرصت هاي آن قابل بهره بري است. کانون وکلا بايد در شووني که به وي تعلق دارد ورود جدي داشته، ابتکار عمل را به دست گرفته و از موضع انفعالي به موضع فعال تغيير وضعيت دهد.

    محمد حسين موحدي کرماني
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.