خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
گروه مشاوران
---
مقالات حقوقی
حراج بخش دوم اموال مه آفريد


مزايده بخش دوم اموال مه آفريد خسروي متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانكي با نظارت قوه قضائيه و انتشار آگهي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه قوه قضائيه بخش دوم اموال مه آفريد خسروي متهم پرونده فساد بزرگ بانكي را از طريق آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار منتشر كرد. در اين آگهي 27 ملك مسكوني و تجاري و زمين به مزايده گذاشته شده كه ارزش آن بيش از 98 ميليارد تومان است. بر اساس اين آگهي 5 واحد از خانه ها در رهن بانك صادرات و يك زمين 2 هزارمتري در خيابان فرشته تهران در رهن بانك ملي ايران عنوان شده است.

در آگهي اين مزايده آمده است: به موجب پرونده اجرايي كلاسه ف ك/ ج 92.1 برابر دادنامه شماره 110 ش د 91.1 مورخ 1 مردادماه سال 91 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب عليه مه آفريد خسروي فرزند منصور مقرر گرديد پلاك هاي ثبتي توقيف شده محكوم عليه كه توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده در روز دوشنبه مورخ 10 آذرماه 92 از ساعت 14 تا 16 در محل ميدان ارژانتين خيبان احمد قصير كوچه يكم پلاك 7 از طريق مزايده حضور به فروش مي رسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمنا في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 010816784000 نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري واريز خواهد شد. و خريدار موظف است باقي مانده ثمن مورد مزايده را ظرف يك ماه پرداخت نمايد. در غير اين صورت بدوا هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ميان اموا به مزايده گذاشته شده موقعيت و قيمت برخي از آنها قابل توجه است: زمين 2 هزار متري در خيابان فرشته تهران به قيمت 30 ميليارد تومان، مجتمع تجاري در پاسداران به قيمت 13 ميليارد تومان و مجتمع تجاري در خيابان ميرداماد به قيمت 10 ميليارد تومان از جمله اموال باارزش اين متهم است.

همچنين در اين آگهي خانه هاي مسكوني هريک با ارزش ريالي هر حدود يك ميليارد و نيم تا 2 ميليارد تومان در بن بست نرگس واقع در منطقه آبكوه فرمانيه تهران به تعداد بيش از 20 واحد به مزايده گذاشته شده است.
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.